Download de Privacyverklaring

Inleiding

SoapBox B.V. (hierna te noemen "SoapBox", "wij" of "ons") streeft er naar diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van degenen die van onze diensten gebruikmaken en een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is een belangrijk onderdeel van en voor de betrouwbaarheid van onze onderneming. Wij willen transparant zijn in de wijze waarop wij, als verantwoordelijke, omgaan met de verwerking van, door een Stemmer of Deelnemer (hierna tevens te noemen "Gebruiker", “jij”of “jouw”) aan ons ter beschikking gestelde, persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring wordt dit nader toegelicht. SoapBox zal de toepasselijke regels op het gebied van privacy naleven, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’) en de Telecommunicatiewet (‘Tw’).


Naam en contactgegevens verantwoordelijke

SoapBox B.V.
Robert Schumandomein 2
6229 ES, Maastricht
T + 31(0)43- 76 00300
E info@soapbox.nl
I www.soapbox.nl
KvK 54104688


SoapBox en haar diensten

SoapBox biedt bedrijven en andere (non-profit) organisaties de mogelijkheid om voor een specifieke doelgroep een toegesneden verkiezing te organiseren volgens een door SoapBox ontwikkeld verkiezingsformat. Tenzij anders wordt aangegeven is de opdrachtgever van SoapBox degene die de Verkiezing organiseert (Organisator). SoapBox verzorgt de online dienstverlening, meer in het bijzonder door het registreren van de Deelnemers van de Verkiezing, het vastleggen en bijhouden van de stemmen door Stemmers en het informeren van de Deelnemers en Stemmers over het verloop en de uitslag van de Verkiezing. Dit gebeurt onder meer door het aanbieden en hosten van een website of webportaal. Enkele voorbeelden van SoapBox verkiezingen zijn: “Het Leukste Dorp van....”, “Het Leukste Dispuut van Nederland” en “De Leukste Straat van Nederland”.


Persoonsgegevens en wijze van verzameling

In het kader van onze dienstverlening worden door en over de Gebruiker ter beschikking gestelde persoonsgegevens verzameld en vastgelegd. Onder deze persoonsgegevens vallen onder meer: NAW-gegevens, geboortedatum, IP adres, foto’s van natuurlijke personen en e-mailadres.
Wij zullen niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is voor de hieronder beschreven doeleinden of dan waarvoor jij toestemming hebt gegeven. Bovendien zullen wij de persoonsgegevens niet langer bewaren in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.


Doeleinden

De doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens van Gebruikers door SoapBox zijn:

 • Deelnemers de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan een Verkiezing en daarvoor een eigen account aan te maken,
 • Stemmers de gelegenheid te bieden om hun stem uit te brengen op een Deelnemer naar keuze,
 • een eerlijk verloop van de Verkiezing te waarborgen, onder andere door meervoudig stemmen te voorkomen,
 • Gebruikers per e-mail te informeren over de huidige en toekomstige Verkiezing(en) en/of acties van SoapBox en/of aan haar gelieerde ondernemingen,
 • de mening van de Gebruiker te vragen voor onderzoek of om de dienstverlening te verbeteren,
 • het per e-mail verzenden van nieuwsbrieven met informatie omtrent de Verkiezing en over de Organisator.

Wij gebruiken de door ons verkregen persoonsgegevens, meer in het bijzonder het e-mailadres, uitsluitend met jouw toestemming (opt-in) voor marketingdoeleinden, zoals het verzenden van onze nieuwsbrief per e-mail, het verzenden van de nieuwsbrief van aan ons gelieerde ondernemingen per e-mail en/of het verzenden van nieuwsbrieven van partners van Verkiezingen per e-mail. Indien je hier geen prijs meer op stelt, kan je dit kosteloos en gemakkelijk aangeven door middel van het aanklikken van de link “uitschrijven”.


Cookies

Op onze en door ons gehoste en beheerde websites wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn kleine bestanden die voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op de computer van de Gebruiker. Cookies hebben twee functies. Enerzijds helpen ze de Gebruiker bij het surfen door inlognamen en wachtwoorden te onthouden. Anderzijds zijn er cookies die de websites die een gebruiker bezoekt, registreren en zo een inschatting kunnen maken van de interesses van die Gebruiker.
SoapBox kan (zelf of op verzoek van haar opdrachtgever) cookies plaatsen voor de volgende doeleinden:

 • Om het gebruik van onze websites te analyseren en/of te optimaliseren;
 • Om meer op de Gebruiker gerichte informatie op onze websites te plaatsen;
 • Voor het verzenden van gerichte communicatie;
 • Voor het ontplooien van marketingactiviteiten.

Het gebruik van cookies kan worden uitgezet via de browserinstellingen. In dat geval moeten instellingen zoals wachtwoorden en inlognamen wel steeds opnieuw worden ingetypt, waardoor het gebruiksgemak kan verminderen.


Google Analytics en YouTube

Er kunnen tevens (persoons)gegevens worden verwerkt die (rechtmatig) zijn verzameld door Derden waaronder mogelijk ook cookies van Derden, bijvoorbeeld Google Analytics en YouTube. SoapBox maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe Gebruikers onze website(s) gebruiken. Daarnaast maakt SoapBox gebruik van YouTube om filmpjes van de Deelnemers af te spelen. Google kan deze informatie aan Derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. SoapBox heeft hier geen invloed op. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van de computer (IP-adres) van de Gebruiker, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google (www.google.com/intl/nl/policies/privacy) voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics (http://www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html).


Verstrekking gegevens aan derden

Wij stellen de persoonsgegevens niet beschikbaar, tenzij:

 • het gaat om aan SoapBox gelieerde ondernemingen te weten: WowBox B.V., www.deleukstedeal.nl;
 • wij hiertoe wettelijk worden verplicht;
 • hiervoor voorafgaande toestemming is ontvangen van de Gebruiker;
 • dit noodzakelijk is om de rechten van de Gebruiker of onze rechten te beschermen.

In bovenstaande gevallen worden je persoonsgegevens alleen verstrekt indien de vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevens voldoende wordt gewaarborgd door de ontvanger/Derde(n).


Beveiliging

SoapBox zal passende organisatorische en technische maatregelen treffen ter beveiliging van de persoonsgegevens erop gericht om misbruik, verlies of onregelmatige wijziging ervan te voorkomen.


Wijziging of verwijdering van gegevens

Indien je inzage, wijziging, aanvulling of verwijdering wenst van jouw persoonsgegevens kan je een schriftelijk verzoek richten naar bovenvermeld adres waarop wij binnen vier weken na ontvangst zullen reageren. Bij een inzageverzoek zullen wij maximaal de wettelijke kostenvergoeding per verzoek in rekening brengen. Wij zullen binnen vier weken na ontvangst van laatstgenoemd bedrag de inzage geven.

Indien je andere vragen, opmerkingen of klachten hebt over de bescherming van jouw persoonsgegevens door SoapBox verzoeken we je via bovenstaande contactgegevens contact met ons op te nemen.


Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen om te kunnen blijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. In voorkomend geval, zullen wij hiervan melding maken op onze website. Het verdient daarom aanbeveling om regelmatig onze website te raadplegen zodat je steeds op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Maastricht, juli 2013